Retail ที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป The New World E.P. 1

We may earn money or products from the companies mentioned in this post.โลกใหม่หลังวิกฤตจะเป็นอย่างไร?
.
เพราะเมื่อพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป
ธุรกิจก็ต้องเปลี่ยน และวิกฤตครั้งนี้
ส่งผลทำให้เกิด New Normal ในระยะยาว
.
ในมุมของธุรกิจ Retail มีอะไร
ที่จะเปลี่ยนไปบ้างหลังจากนี้
คนทำค้าปลีกจะต้องเตรียมตัวรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร
.
.
#TheNewWorld

source

admin

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *